Skaraborgsinstitutet för Forskning och Utveckling

Skaraborgsinstitutet (SI) är en forskningsenhet inom Västra Götalandsregionen. Stiftelsen leds av en politisk styrelse som är tillsatt av regionfullmäktige. Skaraborgsinstitutets uppgift är att stödja verksamhetsnära och mångprofessionell forskning inom hälso- och sjukvården och är speciellt inriktad på metodkunskaper.

Kort historik

Skaraborgsinstitutet (SI) började sin verksamhet 1992. Det dåvarande Skaraborgs läns landsting ville genom en stiftelse för forskning och utvecklingsarbete (FoU) stärka FoU i syfte att behålla och utveckla kvaliteten inom hälso- och sjukvården och rekrytera kompetent personal. Under år 1997 och år 1998 genomgick Skaraborgsinstitutet en omorganisation. Avsikten var att renodla verksamheten mot projektstöd, som nu också kom att gälla FoU-arbeten inom den primärkommunala sektorn.

Institutets uppgifter

SI främjar sådan forskning och utveckling inom Skaraborg som är av allmänt intresse inom områdena folkhälsoarbete, hälsovård och sjukvård som har anknytning till regionens och kommunernas verksamhet. SI är till för både offentliga och privata vårdgivare inom Skaraborg. Kravet är att forskningen ska bedrivas inom Skaraborg eller av forskare verksamma i Skaraborg. Tanken är att SI skall bidra till högre kompetens inom området. SI stöder huvudsakligen verksamhetsnära forskning, dvs forskningsidéer som uppkommer i vardagens vårdarbete.

SIs viktigaste uppgifter är att förvalta och fördela projektmedel till god forskning, bistå forskare och blivande forskare med handledning och utbildning samt vara kunskapsförmed­lare inom främst forskningsdesign och metod för hälso- och sjukvårdsforskning inom Skaraborgsområdet. En ytterligare uppgift är att på olika sätt stimulera rekryteringen av nya forskare inom hälso- och sjukvården i Skaraborg.

Institutet har ett vetenskapligt råd med hög vetenskaplig kompetens inom olika vetenskapliga discipliner och från olika institutioner utanför Skaraborg. En av rådets viktigaste uppgifter är att bedöma ansökningar om forskningsmedel

Institutet prioriterar verksamhetsnära, tvärvetenskaplig och mångprofessionell forskning.

Att söka forskningsmedel

Ansökning av forskningsmedel inlämnas senast 1 maj. Ansökningarna om forskningsmedel bedöms av minst två forskare från det vetenskapliga rådet. Bedömningarna fungerar både som direkt underlag för beslut om tilldelning av medel och som vägledning till forskare som ansökt om medel. Genom bedömningen av erfarna och kompetenta forskare och en opartisk granskning upprätthålls både hög kvalitet och risk för jäv minimeras vid bedömningarna. De formella besluten om FoU-stöd fattas av Skaraborgsinstitutets styrelse eller dess arbetsutskott. Beslut lämnas i slutet av september.

En speciell form av projektstöd kan ges till oetablerade forskare som ett arbetsstipendium (1-2 veckors lön som ersätts till arbetsgivaren) för att under handledning på SI utarbeta en plan för sitt projekt. Institutets VD har normalt delegerad beslutsrätt av ett sådant projektbidrag - startbidrag. Beslut lämnas inom en vecka efter ansökan.

Så här säger en forskare: Även fastän jag hade lite erfarenhet av forskning, fick jag ett 14-dagars stipendium från SI ... Jag fick tillräcklig uppmuntran och handledning från SI. Jag såg fram emot att delta i seminarier och livliga diskussioner vid kaffebordet. Det var inte så att jag förstod mycket då, men jag var fascinerad och intresserad. Min törst efter kunskap väcktes.

 

Skaraborgsinstitutet har forskningshandledare

SI tillhandahåller för metodologisk handledning kvalificerade forskningsledare med kompe­tens inom ett brett område både professionsmässigt och inom olika forskningsområden. Två disputerade läkare, en docent i psykologi, en professor i sociologi samt en epidemiolog (statistiker) upprätthåller den professionella bredden. Metodkunskap finns inom såväl kvantitativa (registerstudier, longitudinella studier mm) som kvalitativa metoder (intervjuer enskilt och i grupp, deltagande observation, aktionsforskning mm).

En annan forskare uttryckte: Med tanke på att universitetet ligger långt borta så tillbringas livet för en doktorand från Skaraborg på SI. Arbetsmiljön på SI innebär att vi som doktorander från olika universitet (Linköping, Göteborg, Växjö, Stockholm och Örebro) kan hålla kontakt och ha stimulerande diskussioner samt ge varandra tips på bra kurser och slutligen ge varandra uppmuntrande synpunkter på arbete som vi gör tillsammans. Även att ha en plats att sitta på med dator och möjlighet att använda tillgängliga resurser vid institutet har varit mycket viktigt för mig ... De seminarier och kurser institutet anordnar ger en plats för oss att träffas och lära oss tillsammans i Skaraborg.

SI erbjuder en stimulerande forskningsmiljö. Alla som får ett arbetsstipendium arbetar med sin forskning i institutets lokaler. Det gör att man inte bara har tillgång till institutets handledare utan också ges tillfälle att diskutera och få tips av andra forskare. Exempelvis, är det mycket vanligt att man ger varandra tips om bra artiklar eller delar med sig av erfarenhet vid pub­licering av egna artiklar.

En läkare på sjukhuset sa: För mig innebär Skaraborgsinstitutet en hel del ... att delta i ett forskningsprojekt parallellt med mitt arbete på sjukhuset gör mig till en bättre läkare i mitt dagliga arbete. Forskningen hjälper mig att vara påläst vilket är användbart för mitt dagliga kliniska arbete.

 

Doktors- och licentiatavhandlingar

Skaraborgsinstitutet har givit ekonomiskt stöd (och handledning) till 43 doktorsavhandlingar och 4 licentiatavhandlingar mellan åren 2010 och 2020.

Seminarier och kurser

SI har organiserat egna avancerade kurser bl.a inom statistik (professor David Machin från Skottland, mycket välrenommerad engelsk epidemiolog). SI anordnat större seminarier bland annat om Patientsamtalet, Sjukhusmiljöns betydelse inom psykiatrin, One Health-begreppet och andra ”Grön-Vita” seminarier i samverkan med Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara.

SI har också genomfört ett större seminarium om antibiotikaresistens i samverkan med FoU Skaraborgs sjukhus, där antibiotikaresistensen belystes brett ur människors och djurs perspektiv och ur ett filosofiskt perspektiv.

Journal Club har möten 4 ggr om året och då diskuterar man vanligtvis metodfrågor. Minst en av våra forskningsledare deltar alltid som resursperson/er i Journal Club-mötena. SI har också återkommande kurser om referenshanteringssystemet EndNote.

Varje år i maj månad anordnar SI ett Vandringsseminarium. Ena dagen vandrar man med sin handledare och/eller andra forskare som man har gemensamma intressen med. Andra dagen har man ett seminarium med någon intressant och stimulerande resursperson. Medverkande gästfäreläsare på vand­ringsseminarier har bland andra varit Ola Sigurdsson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, Mike Agar, professor i antropologi, Bengt Mattsson, professor emritus i allmännmedicin, Carl-Edvard Rudebäck, professor i allmänmedicin, Lisbeth Sachs, docent i medicinsk antropologi.

Ett femtontal enskilda projekt och flera doktorander får enskild handledning på SI. Vi ordnar också regelbundet mindre seminarier (forskare, handledare och några handledare från Institutet) där enskilda forskare har möjlighet att diskutera sin forskningsdesign. Vidare ordnas kurser i hur man skriver en forskningsansökan och enskild handledning erbjuds också i ansökan av medel från SI och andra bidragsgivare.

En återkommande årlig Forskningsfestivalordnas tillsammans med FoU Skas där cirka 25 forskare med medel från SI presenterar sin forskning. Syftet med Forskningsfestivalen är att träna sig i, att på kort tid presentera sin forskning och på så sett förbereda sig för presentation av sin forskning på nationell och internationell nivå. Forskningsfestivalen är också ett tillfälle att sprida information och väcka intresse om sin forskning på lokal nivå. Media brukar vara närvarande.

Uppdragsforskning och aktionsforskning

SI bedriver också viss uppdragsforskning. Ett sådant exempel är, Innovationer i vårdens vardag: De små stegens väg till förändring. Ett aktionsforskningsprojekt inom närsjukvården i Lidköping med omnejd. Ett annat exempel är samverkansprojekt Music Passion i Skara för unga vuxna med funktionsnedsättning.

Forskningen åter till verksamheterna och samverkan

SI lägger stor vikt vid att resultaten av den praktiknära forskningen återförs och tas tillvara i verksamheterna. Det är önskvärt med en ökad medvetenhet om forskningens och det kritiska tänkandets betydelse för att förbättra sjukvården. Praktiska initiativ inom detta område i regionens och kommunernas verksamheter är nödvändiga. I linje med detta initierade SI Skaraborgskonferensen ”Hur kan organisationen tillvarata forskningsresultat och forsknings­kompetens inom Vård och Omsorg?” Konferensen anordnades av Skaraborgsinstitutet i samverkan med Skaraborgs kommunalförbund, Närhälsans FoU-enhet, Skaraborgs sjukhus´ FoU-enhet och Högskolan i Skövde. 

En sjuksköterska sa efter en tids forskningserfarenhet och kontakt med SI: Min erfarenhet är att SI med sina forskare, seminarier och diskussioner runt kaffebordet, handledning och uppmuntran har väckt min törst efter kunskap och hjälpt mig att förstå att det här är något som jag också kan göra. SI har verkligen lyckats väcka den sovande forskaren i mig som jag inte hade en aning om jag hade. Vilka universitet eller FoU-enheter kan engagera sig i ett sådant arbete? .. Eftersom man måste förstå från början att man vill bli forskare och också måste förstå från början vad forskning är. Forskningen bör vara av intresse för arbetsgivaren, men detta har inte varit så i mitt fall.

En viktig uppgift för SI är att samverka med övriga FoU-enheter inom Skaraborg, med Hög­skolan i Skövde och med andra utbildningsenheter både i och utanför Skarborg. SI med sin unika profil kan bidra som ett värdefullt komplement till den utbildning och handledning som ges av andra FoU enheter och Universitet bl.a. genom utbudet av sina kurser i metodologi och en stimulerande, tvärvetenskaplig och mångprofessionell forskarmiljö.

Samverkan sker bäst genom att utnyttja varje FoU-enhets särskilda kompetens, särdrag och genom att samverka inom enskilda forskningsprojekt. Implementeringsforskning bör prioriteras.

 

Tredje uppgiften

SI bidrar också till spridning av kunskap och forskningsresultat till verksamheter utanför sjukvården, den sk tredje uppgiften. Exempel på det är ett samarbete med Teknikverkstan Balthazar där SI bidrog med föreläsare om hjärtat, hjärnan och immunförsvaret för en grupp lärare.

Internationell forskning

Två av institutets forskare har i samverkan bedrivit mångårig internationell forskning i Tanzania, Kenya, Kongo och Rwanda, vilket tillfört ytterligare erfarenhet och kompetens om forskning i globala sammanhang. Denna forskning finansieras huvudsakligen av nationella forsk­ningsråd och SIDA.

Framtiden

SI ska fortsätta att verka i enlighet med vad som är beskrivet under rubriken "Institutets uppgifter".

1 Stödja enskilda forskare ekonomiskt och med handledning

2 Stimulera kliniskt verksamma inom regionen, kommunerna och i privat hälso- och sjukvård att forska om hälsoproblem de uppmärksammat i sitt arbete inom hälso- och sjukvården.

3 Specifikt stödja verksamhetsnära och mångprofessionell forskning

4 Samverka med andra fou-enheter inom i första hand Skaraborg; FoU-centrum Närhälsan, FoU Skaraborgs sjukhus, Skaraborgs kommunalförbund, Högskolan i Skövde och SLU i Skara och därigenom verka för att forskningsresultat och forskare tas till vara inom vårdverksamheterna.

5 Initiera forskning inom folkhälsoområdet och undersöka möjligheter till samarbete inom folkhälsoområdet med kommuner och vårdcentraler i Skaraborg.

6 Anordna kurser (statistik) och seminarier (forskningsdesign, metodfrågor mm) och fortsätta med "Journal Clubs" för att utveckla och skärpa ett kritiskt tänkande vid forskningsplanering och värdering av forskningsresultat.

7 Utveckla "Tredje uppgiften", dvs akademiernas ansvar att sprida och diskutera sina forskningsresultat, gentemot i första hand hälso- och sjukvården.

 

 

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»